Evolution Spray Guld

50,00
( 40,00 )
79,00
You save: 29,00
  • Akryl spray
  • Hurtig tørrende 
  • Kan anvendes på alle overflader
  • HUSK MASKE
  • 400 ml
Model: P151
Availability: In stock

Akryl spray Quick-tør (10-15 min.) Den kan anvendes på alle overflader: træ, metal, papir, sten. For både indendørs og udendørs anvendelser, der sikrer en ensartet glat finish. Fare: Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk kan eksplodere ved opvarmning. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Holdes væk fra varme, gnister, åben ild og varme overflader - Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 C/122 ºF. Beskyttes mod sollys. Opbevares utilgængeligt for børn. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed og svimmelhed. Brug beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker. Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område. Undgå at indånde spray. (Lokal Irriterende) (Yderst Brandfarlig)

There is no reviews yet. Be the first to write us your opinion

Add review: